ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИТИЕ “FROM ZERO TO FINTECH”

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИТИЕ “FROM ZERO TO FINTECH”

Настоящите общи условия уреждат реда за участие в “From Zero To Fintech” – събитие, организирано от СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФИНТЕК АСОЦИАЦИЯ“ с ЕИК: 177235318, със седалище и адрес на управление София, пк 1407, Столична община, район Лозенец, ул. Джеймс Баучер 76А, сг. офис сграда Хил Тауър, ет. Партер, ап. Б-7, представлявано от Валери Маринов Вълчев, в качеството си на Председател на УС.

I. Дефиниции 

1.1. “From Zero to Fintech” е събитие, организирано от СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФИНТЕК АСОЦИАЦИЯ“, провеждащо се от 06.03.2021 г. до 14.03.2020 г., което цели генериране на бизнес идеи за дигитални финансови продукти и услуги.

1.2.“Организатор” е СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФИНТЕК АСОЦИАЦИЯ“ с ЕИК: 177235318, което поема ролята на координатор на дейностите, свързани с провеждане на “From Zero To Fintech”. 

1.3.“Участник” е физическо лице, което се е регистрирало за участие в “From Zero To Fintech” посредством уебсайт www.fromzerotofintech.com или по друг, предвиден от организатора, начин.

1.4.“Спонсор” юридическо лице, което дарява средства за провеждането на “From Zero To Fintech” посредством договор, сключен със СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФИНТЕК АСОЦИАЦИЯ“ с ЕИК: 177235318.

II. Участие в “From Zero To Fintech”

2.1.Право на участие в “From Zero To Fintech”  имат физически лица – участници, които са се регистрирали за участие съобразно предвидения от организатора ред. 

2.2.“From Zero To Fintech” се провежда дистанционно чрез използване на канал за комуникация на приложението Slack, а именно https://fromzerotofintech.slack.com. Събитието се провежда съобразно с оповестена от организатора програма. 

2.3.Посредством участието си в “From Zero To Fintech” участниците формират екипи от участници, които в рамките на посочения срок на събитието и съобразно с оповестената програма, генерират идеи, както и разработват решения в сферата на финансовите технологии, които на последващ етап да се превърнат в работещи бизнеси. 

2.4.Формирането на отбори е доброволно, по желание на участниците във “From Zero To Fintech”, но организаторът има правото да прави промени в екипите, в това число да променя техния състав (да изважда и добавя участници) на всяка фаза от протичане на “From Zero To Fintech”. 

2.5.Всеки участник е длъжен да съдейства на своя екип за постигане на определената от екипа цел и да използва предвидените от организатора канали за комуникация. 

2.6.Организаторът може да съдейства за работата на екипите като осигури ментори – лица, които не са участници в “From Zero To Fintech” по смисъла на настоящите общи условия, но са ангажирани от организатора да подпомагат със съвети или по друг начин, съобразно тяхното желание и възможност, както и тези на екипите.

III. Резултат от работата на екипите в “From Zero To Fintech”

3.1.Участието в “From Zero To Fintech” е безвъзмездно като всеки резултат от работата на екипите, в това число авторско право върху обекти на интелектуалната собственост, създадени от участниците и екипите, възникват в полза на участниците в съответния екип, постигнал резултатите. В случай, че екипът не продължи работа по решението или идеята, върху която работи през време на “From Zero To Fintech”, посочените в предходното изречения права върху интелектуалната собственост преминават върху организатора, който се задължава да ги използва за нестопански цели, безвъзмездно в полза на държавата или обществото. 

3.2.В обхвата на правата по т.3.1 се включват всички права на интелектуалната собственост, включително такива върху планове, решения, алгоритми, компютърни програми, know-how, както и всеки друг резултат, постигнат от участниците или екипите в рамките на “From Zero To Fintech”.

IV. Допълнителни разпоредби

4.1.Доколкото в рамките на провеждане на “From Zero To Fintech” и за нуждите на регистрация за събитието, участниците споделят свои лични данни с организатора, организаторът се явява администратор на лични данни по отношение на същите като обработва същите единствено за нуждите на провеждане на “From Zero To Fintech”. 

4.2.Всеки участник има право, след приключване на “From Zero To Fintech”, да бъде информиран, за начина, по който организаторът, е използвал генерираните от него резултати през време на събитието.

4.3.В случай, че участник се съгласи да предостави личните си данни и достави достъп на отдел “Човешки ресурси” на спонсорите на събитието, чрез установения при регистрация ред, организаторът получава одобрение да сподели личните данни на съгласилия се участник с гореспонатите лица.

4.4. Записвайки се за участие на събитието “From Zero To Fintech” всеки участник се съгласява да бъдат използвани негови снимки, видео и други материали, за маркетингови цели от страна на организатора и спонсорите.

TERMS AND CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN “FROM ZERO TO FINTECH”

The current Terms and Conditions regulate the participation in ‘From Zero To Fintech’. The event is organized by Bulgarian Fintech Association with Unified Identification Code (UIC):177235318, with headquarter located on the following address: Sofia, 1407, Municipality of Sofia, James Bouchier str, 76A, floor: ground, represented by Valeri Marinov Valtchev, the president of Bulgarian Fintech Association. 

I. Definition

1.1.’From Zero to Fintech’ is an event organized by Bulgarian Fintech Association, taking place from 06.03.2021 to 14.03.2020 г., in which the main goal is to generate business ideas for digital finance products and services.

 

1.2.’Organizer’ is Bulgarian Fintech Association with UIC:177235318, which takes full responsibility for coordinating the activities of implementing the event ‘From Zero To Fintech’. 

 

1.3.’Participant’ is an individual, registered for participation through the registration form on the event’s website www.fromzerotofintech.com or any other type of registration for the ‘From Zero To Fintech’ event.

 

1.4. ‘Sponsor’ is a legal entity that donates funds for the organization of ‘From Zero To Fintech’ through an agreement with Bulgarian Fintech Association with UIC:177235318.

II. Participation In ‘From Zero To Fintech’

2.1. The rights to participate in ‘From Zero To Fintech’ has individuals – participants who have signed for participation according to the rules provided by the organizer.

 

2.2.“From Zero To Fintech” is conducted online by using a communicational channel on Slack – https://fromzerotofintech.slack.com. The event will be carried out according to the schedule provided by the organizer.

 

2.3.The participants in the ‘From Zero To Fintech’ event will be gathered in teams. In the provided timeframe and according to the schedule the teams will have to generate ideas and solutions in the field of financial technologies which at a later stage might be transformed into working businesses.

 

2.4.Creating teams are voluntary and in accordance with participants’ choice. The organizer retains his rights to make changes in the teams as well as to change their structure (to remove and/or add participants) in any stage of the event ‘From Zero To Fintech’.

 

2.5.Every participant is obliged to co-operate with its team in order to achieve  the team’s plan by using the communicational channels provided by the organizer.

 

2.6.The organizer can assist the participants’ work by providing mentors – individuals who are not participating in ‘From Zero To Fintech’ within the meaning of the current Terms and Conditions. However, they are subject to arrangements with the organizer to support and help with advice and all other suitable ways according to their personal schedule and those to the teams. 

III. Results Of The Teamwork At ‘From Zero To Fintech’

3.1.The participation in ‘From Zero To Fintech’ is voluntary and any result of the work of participants and teams, including those of copyright to intellectual property created by the participants and/or the teams, are entitled to the participants in the respective team who achieved the results. In a case that any of the teams does not continue its work on a service, idea, product or any type of a solution created during the event ‘From Zero To Fintech’,  the specified in the previous sentence intellectual property rights are transferred to the organizer who is obliged to use them for non-commercial purposes, in public or State’s purpose. 

 

3.2. The range of the rights in 3.1. include rights on intellectual property including any plans, solutions, algorithms, software programs, know-how, as well as any other result achieved by the participants and/or teams during the event ‘From Zero To Fintech’.

IV. Additional Provisions

4.1.The personal data of participants in ‘From Zero To Fintech’ is used for the registration purposes of the event. Participants share their personal data with the organizer who is the only administrator of personal data and the only legal entity or individual with access to them, provided specifically for the organization of ‘From Zero To Fintech’.

 

4.2.After the end of the event ‘From Zero To Fintech’, every participant has the right to request from the organizer information on how their personal data have been used during the event. 

 

4.3.In case of a given formal consent in the registration form participants agree the organizer shares their personal data with Human Resources teams of the sponsors of the event ‘From Zero To Fintech’. 

 

4.4.By registering for the event ‘From Zero To Fintech’ all participants agree their photos, videos, or any other visual or audio recordings be used for the organizer’s and/or sponsors’ marketing purposes.